Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

 


Tên Công ty:

– Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Lang Son water supply and drainage join stock company

– Tên viết tắt: LS water

Trụ sở chính:

– Địa chỉ: số 14/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

– Điện thoại: 02053.870.073

– Email: capnuocls @gmail.com

– Website: capthoatnuoclangson.com.vn

Vốn điều lệ:

– Vốn điều lệ: 50.098.000.000 đồng

– Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

– Tổng số cổ phần: 5.009.800

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

* Họ và tên: Lê Vĩnh Sơn

– Giới tính: Nam

– Chức danh:  Chủ tịch HĐQT

* Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết

– Giới tính: Nam

– Chức danh: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

* Họ và tên: Nguyễn Đình Quý

– Giới tính: Nam

– Chức danh: Tổng Giám đốc