Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

   Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn (đơn vị thành viên của Tập đoàn Sơn Hà) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 (ĐHĐCĐ).

         Tại Đại hội, toàn bộ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) bao gồm Tờ trình về phương án kế hoạch kinh doanh, thay đổi Điều lệ, thay đổi cơ cấu quản lý công ty, thay thế toàn văn điều lệ và các quy chế liên quan, bầu bổ sung Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát Công ty…  đã được cổ đông thông qua với sự đồng thuận nhất trí cao.

 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ cho biết, năm 2020, nền kinh tế xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn do do thời tiết khô hạn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thất thường gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và thương mại; đại dịch Covid-19 lây lan khá mạnh. Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực của Chính phủ, các cấp ban ngành Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia đạt mức tăng trưởng kinh tế dương (2,9%) năm 2020, dù đây vẫn là mứ

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế xã hội trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn cũng có nhiều sự thay đổi nhờ sự chỉ đạo sát sao và định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên.