Đường dây nóng (0205) 3876887
Tìm kiếm

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13 BAN HÀNH NGÀY 18/6/2014, CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2015

LUẬT

          – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Quốc hội, số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 02/01/2021

NGHỊ ĐỊNH

          – Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng ban hành ngày 22/4/2015, có hiệu lực từ ngày 15/6/2015

– Nghị định 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng ban hành ngày 06/5/2015, có hiệu lực từ ngày 30/6/2015

– Nghị định 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng ban hành ngày 08/5/2017, có hiệu lực từ ngày 25/6/2017

– Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành ngày 16/7/2018, có hiệu lực từ ngày 15/9/2018

– Nghị định 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng ban hành ngày 30/8/2019, có hiệu lực từ ngày 30/8/2019

– Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng ban hành ngày 26/01/2021, có hiệu lực từ ngày 26/01/2021

– Nghị định 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư ban hành ngày 26/3/2021, có hiệu lực từ ngày 26/3/2021

– Nghị định 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng ban hành ngày 01/4/2021, có hiệu lực từ ngày 01/4/2021

– Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/6/2023, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023

– Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng ban hành ngày 28/01/2022, có hiệu lực ngày 28/01/2022

– Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/6/2023, có hiệu lực từ 20/6/2023

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành ngày 03/3/2021, có hiệu lực từ ngày 03/3/2021

– Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ban hành ngày 06/9/2023, có hiệu lực từ ngày 06/9/2023

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

          – Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BNV-BXD của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử ban hành ngày 21/8/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

– Thông tư 10/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng ban hành ngày 15/3/2016, có hiệu lực từ ngày 30/4/2016

– Thông tư 171/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch ban hành ngày 27/10/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

– Thông tư 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ ban hành ngày 25/8/2021, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021

– Thông tư 14/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng ban hành ngày 08/9/2021, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021

– Thông tư 174/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng ban hành ngày 27/12/2021, có hiệu lực từ ngày 12/02/2022

– Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước ban hành ngày 30/6/2023, có hiệu lực từ 01/9/2023

– Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng ban hành ngày 30/6/2021, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021

– Thông tư 38/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư ban hành ngày 24/6/2022, có hiệu lực từ ngày 08/8/2022

– Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ban hành ngày 11/8/2022, có hiệu lực từ 01/10/2022

– Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng ban hành ngày 03/3/2023, có hiệu lực từ ngày 20/4/2023

– Thông tư 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng ban hành ngày 12/5/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

– Thông tư 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng ban hành ngày 12/5/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

– Thông tư 06/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị ban hành ngày 08/9/2023, có hiệu lực từ ngày 10/11/2023 (chưa áp dụng)

– Thông tư 04/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành ngày 30/6/2023, có hiệu lực từn 01/01/2024 (chưa áp dụng)

– Thông tư 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến ban hành ngày 16/10/2023, có hiệu lực từ 01/12/2023 (chưa áp dụng)

CÔNG VĂN

          – Công văn 3482/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ban hành ngày 30/12/2014, có hiệu lực từ 30/12/2014

– Công văn 10254/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng ban hành ngày 27/7/2015, có hiệu lực từ ngày 27/7/2015