Thông báo           

Tin hoạt động công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

20-05-2020 10:11

  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

           Sáng ngày 08/5/2020, tại hội trường Nhà hàng Trung Xuân (Số 29, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đến dự Đại hội có các đại diện sở, ngành: Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội; về phía Tập đoàn Sơn Hà – Cổ đông lớn của Công ty có ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sơn Hà cùng các ông, bà đại diện các phòng, ban của Tập đoàn; các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

          Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng:

          1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

          2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

          3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

          4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020

          5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

          6. Tờ trình thay đổi mô hình quản lý Công ty và bãi nhiệm Ban Kiểm soát

          7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

          8. Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất chi trả thù lao năm 2020

          9. Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

          10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên có liên quan

 

 

 

          Tất cả các nội dung trên đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

 

 

 

 Các cổ đông thực hiện biểu quyết các chỉ tiêu chính tại đại hội năm 2020

           Năm 2019, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đã duy trì ổn định, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và 09 thị trấn các huyện thuộc Công ty quản lý. Trong đó, sản lượng nước sạch tiêu thụ thực hiện 9.387.308 m3 tăng 102% so với kế hoạch, tổng doanh thu 132.869 triệu đồng đạt 102% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 6.380 triệu đồng tăng 103% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 16.500 triệu đồng tăng 116% so với kế hoạch. Đồng thời Công ty đã thực hiện bố trí lao động hợp lý, công tác phục vụ khách hàng được nâng lên; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

          Trong năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu đề ra: Tổng sản lượng nước sạch 9.600.000 m3;  tổng doanh thu 135 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 5,44 tỷ đồng; lợi tức chia cho cổ đông với tỷ lệ 6,2%; tổng các khoản nộp ngân sách: 15,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng/người/ tháng; phát triển hợp đồng sử dụng nước từ 2000 khách hàng trở lên.

 

   

  Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết

 

      Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các ông:

     1 - Ông Lê Vĩnh Sơn               

     2 - Ông Nhữ Văn Hoan           

     3 - Ông Nguyễn Đình Quý

 

   

 Đại hội tiến hành bỏ phiểu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

 

  

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

     Trong thời gian tới, Công ty CP cấp thoát nước Lạng Sơn tiếp tục đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động.

Tin liên quan