Thông báo           

Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

18-03-2020 16:36

 Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS) xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Xem thêm file đính kèm: - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐDĐ thường niên 2020

                                        - Biên bản HĐQT

                                        - Nghị quyết HĐQT

 

Tin liên quan