Thông báo           

Thông báo

Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

28-05-2020 15:38

 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

(Được sửa đổi theo Nghị quyết số 01 của Hội đồng quản trị ngày 27/5/2020 theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ thường nhiên năm 2020 ngày 08/5/2020)

 

 

Xem thêm ĐIỀU LỆ CÔNG TY

 

Xem thêm NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 27/5/2020

Tin liên quan