Thông báo           

Thông báo

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2021

28-04-2021 17:00

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

1. ĐIỀU LỆ CÔNG TY

2. QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

4. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

 

 

Tin liên quan