Thông báo           

Thông báo

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính 2019

30-03-2020 16:53

 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam

Link đính kèm: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

Tin liên quan